Zgłoszenia indywidualne

Przewidujemy, że w Kongresie weźmie udział około 250 uczniów reprezentujących wszystkie województwa. Większość z nich zostanie wytypowana przez wojewódzkie Kuratoria Oświaty. Pragniemy jednak umożliwić każdemu uczniowi pasjonującemu się matematyką zgłoszenie chęci uczestnictwa w Kongresie poprzez przesłanie maila do dnia 30 kwietnia 2018 r. na poniższy adres:

rekrutacja@7kmmp.umcs.lublin.pl

Mail powinien zawierać list motywacyjny oraz ewentualnie propozycję wykładu (streszczenie lub prezentacja byłaby mile widziana), który kandydat chciałby przedstawić na Kongresie.

               Uczniowie zgłaszający się indywidualnie, po zakwalifikowaniu przez Komitet Organizacyjny, zostaną dołączeni do grup wskazanych przez kuratoria. Koszty związane z uczestnictwem w Kongresie uczniów (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne i inne atrakcje) pokryją organizatorzy. Nie możemy, niestety, zagwarantować pokrycia kosztów dojazdu.

Informacje o kwalifikacji, ewentualnie umieszczeniu na liście rezerwowej, zostaną przesłane drogą mailową bezpośrednio do zainteresowanych uczniów.

 

Komitet Organizacyjny 7KMMP